Prehlásenie o ochrane osobných údajov 

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Internetový obchod je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 201413362 

Zásady ochrany osobných údajov opisujú spôsob získavania, používanie a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.sportfood.sk

Správca osobných údajov:

VH ŠPORT s.r.o. Švabinského 20, 85101,  Bratislava, Slovenská republika,
IČO:35782480
DIČ: 2020233402
IČ DPH: SK2020233402

zapísaná v obchodnom registri (obchodnom registrov) vedenom Okresným súdom v Bratislave 1 v.č. 21181 B v oddieli Sro, na vložke

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
adresa pre doručovanie: VH ŠPORT s.r.o. Švabinského 20, 85101 Bratislava, Slovenská republika
telefónne číslo: +421905 909 262
kontaktný e-mail: office@vh-sport.sk

 
1. Úvodné ustanovenia

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnymi poriadkami Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"), zákonom Slovenskej republiky č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov, a zákony slovenský republiky č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných udajov o zmene a doplneni niektorych zákonov, a č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplneni niektorych zákonov.
 
Osobné údaje znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú(ale nie výlučne):
identifikačné údaje, meno a priezvisko,
kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.
 
2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV
 
Svoje osobné údaje nám zákazník poskytuje pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení užívateľského účtu.
Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies.
 
Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu použiť za účelom dodania tovaru na zaklade zmluvy. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) A na účely ochrany našich právnych nárokov.

Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.
Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

Vašu e-mailovú adresu a informáciu o Vami zakúpenom tovare môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru, a to prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" spoločnosti Heureka Shopping sro Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov.

Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.

Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
Vaše osobné údaje na iný účel, ako je spominane nebudeme používať ani poskytovať tretím osobám. 
 
Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.
Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.
 
PRÁVA zákazníka V hľadiska osobných údajov
 
Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. Bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:
prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.
 
Právo na prístup k osobným údajom
Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä na tieto informácie:
účel spracovania;
kategórie spracovávaných osobných údajov;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.
 
Právo na opravu
Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.
 
Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.
 
Právo na výmaz 
Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali,
Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.
 
Právo na obmedzenie spracovanie
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovaní osobných údajov;
už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
vznesiete námietku proti spracovaniu.
Pri obmedzeni spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.
 
Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.
Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.
Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte. Pre Slovenskú republiku je to Úrad na ochranu osobných udajov (http://www.dataprotection.gov.sk).

 
SPRÁVA a spracovanie osobných údajov
 
Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia. Vaše osobné údaje pre nás spracováva:
dopravca: Slovenská pošta as (IČO 36631124)
 
Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime na základe dotazu. 92)
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. Dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému.
Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.
 
5. SÚBORY COOKIES
Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.
Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.


5.2. Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?
Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým je nevymažete.
Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:
cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
výkonnostné cookies - slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;
cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
funkčné cookies - slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov;
 
Používané služby spoločnosti Google
Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 05. 2018.